Julkaisut

Sotilassosiologisen Seuran julkaisut

Maavoimien taistelu 2015

Suomen Sotilassosiologinen Seura 20 vuotta

Risto Sinkko (toim.)


Viipuri 20.6.1944

Suomen Sotilassosiologisen Seuran tutkiva seminaari 19.11.2014.

Risto Sinkko ja Göran Lindgren (toim.)

suomen sotilassosiologinen seura 1993-2015

Julkaistu 8.3.2016

Suomen Sotilassosiologinen Seura ry:n historiajulkaisu.

Matti Ponteva.

Pakokauhu, paniikki ja taistelustressi - taistelun pysyvät haasteet

Julkaistu 2016

Suomen Sotilassosiologisen Seuran ja Suomen Sotilaspsykologisen seuran seminaari 8.3.2016

Jarkko Kosonen (toim.)

Infantry company as a society

Muiden toimijoiden julkaisut

Verkkojulkaisut on listattu aikajärjestyksessä, päivitetty 2.10.2017.

Julkaisut avautuvat uuteen ikkunaan klikkaamalla kuvaketta. Varmista, että selaimesi asetukset mahdollistavat ponnahdusikkunat.

Maanpuolustuskorkeakoulun verkkojulkaisut on luettavissa ja ladattavissa osoitteessa: www.doria.fi -> Maanpuolustuskorkeakoulu.

Reserviläisten henkilökohtaisen puolustustahdon motiivit 2010-luvulla ?

Rautio, Sami (2017)
YE-kurssin diplomityö.

Miten minusta tuli (nais)sotilas : naispuolisten upseerien narratiiveja uravalinnasta ja oman paikan löytämisestä sotilasyhteisössä

Kouri, Suvi (2017)
Pro gradu -tutkielma.

Sotilaat, työ ja perhe

Lehtoranta-Otonkorpi, Katri (2017)
Väitöskirja

Puolustusvoimien upseerien asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan

Saalimo, Jenni (2017)
Pro gradu -tutkielma

Teoriassa hyvä, käytännössä vaikea : tehtäväkierto osana osaamisen johtamisen prosessia

Vähäjylkkä, Antti (2017)
Pro gradu -tutkielma

Elämäkerta - totta vai tarua? Elämäkertatutkimus ja sen käyttö sosiologiassa

Kouri, Suvi (2017)
JOSPEL/MPKK:n julkaisusarja

SUOMALAINEN ASEVELVOLLISUUSPERIAATE : Kansallisen asevelvollisuuden käännekohta 1800-luvun lopun Suomessa

Särmäkari, Veli (2016)
Väitöskirja

Virkatien vai keittiön kautta? : maavoimien nuorten upseerien rekrytointi sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin

Niemelä, Jussi-Pekka (2016)
Pro gradu -tutkielma

TOIMINTAKY TURVALLISUUDEN JOHTAMISESSA

Julkaistu 16.10.2015

Aunala, Aki (toim.) 2015

MAANPUOLUSTUSTAHTO ASEVELVOLLISEN KOULUTUKSEN JA PALVELUKSEN ONNISTUMISTA SELITTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ

Ladattavissa oleva kokoteksti

Sinkko, Risto (2015)
Väitöskirja

Terve sotilas! : Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä

Koko kirja

Ojajärvi, Anni (2015)
Väitöskirja

Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttamisen yhteys Kontiolahden reserviläisten maanpuolustustahtoon ja toimintaan

Kuvateksti

Tuohimäki, Markus (2014)

Epäviralliset normit lentopalveluksessa

Kuvateksti

Kouva, Joni (2014)

Ryhmäkiinteys ja syväjohtamisen kulmakivet : mittarin testaaminen

Härkönen, Lasse (2014)

Ryhmänjohtaja sosiaalisen ryhmäkiinteyden kehittäjänä

Kuvateksti

Kostiainen, Ville (2014)

The Combat Soldier: Infantry Tactics and Cohesion in the Twentieth and Twenty-First Centuries

Tiivistelmä.

King, Anthony (2013)

Ryhmäilmiöt koulutuspurjehduksella 2010

Metsänperä, Janne (2013)

VARUSMIESTEN MAANPUOLISTUSTAHTO 2010-LUVUN ALKUPUOLELLA: TUTKIMUSTULOKSIA PUOLUSTUSVOIMISSA TEHDYISTÄ VARUSMIESTEN LOPPUKYSELYISTÄ

Harinen, Olli; Hannola, Anitta (2013)


Ryhmäkoheesion ilmeneminen varusmiespalveluksessa

Kuvateksti

Ollila, Janne (2012)

Varusmiesten maanpuolustustahto, kansallinen identiteetti ja kokemukset palvelusajasta : tuloksia puolustusvoimissa 2005-2009 tehdyistä varusmieshaastatteluista

Harinen, Olli (2012)

Sotilaiden epäviralliset ryhmänormit kolmessa jalkaväkikomppaniaa koskevassa empiirisessä tutkimuksessa (Knut Pipping, Roger Little, John Hockey)

Harinen, Olli (2012)
Väitöskirja

Johtajan mahdollisuudet vaikuttaa alaisten palvelusmotivaatioon sodan aikana

Lappi, Tomi (2012)

The science of unit cohesion : its characteristics and impacts

TAISTELUSTRESSIN HALLINTA SOTILAALLISESSA KRIISINHALLINNASSA

Koko teksti

Westersund, Mikko (2011)

Some empirical research results on Finnish soldiers' behavior, group cohesion and informal norms : three military sociological articles

Harinen, Olli (2011)

Johdatus suomalaiseen sotilassosiologian tutkimukseen : joitakin piirteitä sotilassosiologian tutkimuskohteista, menetelmistä ja puolustusvoimissa tehdyistä tutkimuksista

Kuvateksti

Harinen, Olli (2011)

Näkökulmia maanpuolustustahtoon

Kuvateksti

Terho, Sampo (2010)

Näkökulmia sotilassosiologiaan : artikkeleita vuosilta 1991-2009

Kuvateksti

Harinen, Olli (2010)

Commitment to military service among Finnish conscripts

Salo, Mikael (2009)

Ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan perusteet johtamisen näkökannalta

Virtanen, Mikko (2009)

Viipurin taistelu 1944

Lindgren, Göran, toim. (2008)

Maanpuolustustahdon tutkimusperinne Suomessa ja Ruotsissa

Leimu, Heikki (2008)

Johtamisen sosiaalipsykologiaa : käsitteitä ja käytäntöjä sotilasyhteisössä

Valtanen, Mikko (2008)

Epävirallinen organisaatio perusyksikössä

Muona, Vesa (2006)

Maanpuolustustahto tutkimuskohteena : kylmästä sodasta informaatiosotaan

Huhtinen, Aki-Mauri; Sinkko, Risto, toim. (2004)

Kirjallisuusviitteitä

Manninen, Ohto & Rainila, Kyösti (2014) Viipuri menetetty! Otava: Helsinki.

Pipping, Knut (1978) Komppania pienoisyhteiskuntana. Sosiologisia havaintoja suomalaisesta rintamayksiköstä 1941-1944- Otava, Keuruu.

Pipping, Knut (1947) Kompaniet som samhälle Iakttagelser i ett finskt frontförbanb 1941-1944.Acta Academiae Aboensis, Humaniora XVI.1. Åbo.