Sotilassosiologisia artikkeleita

Bontenbal, I., Riikonen, R., & Kosonen, J. (2024). Examining the impact of conscript service on the labour market integration of migrants. Journal of International Migration and Integration. https://doi.org/10.1007/s12134-024-01140-1

Häkkinen, T., & Kaarkoski, M. (2024). Willingness to defend and foreign policy in Sweden and Finland from the early Cold War period to the 2010s. Scandinavian Journal of History. https://doi.org/10.1080/03468755.2023.2289664

Hart, L., Häggblom, E., & Pulkka, A.-T. (2023). Gender and Generation Differences in Finnish Defence Policy Opinions 2000–2020. Scandinavian Journal of Military Studies 6(1): 182–197. https://doi.org/10.31374/sjms.197

Häkkinen, T. (2023). Rikkautta, humpuukia ja puolustuskykyä : tahto aseellisen konfliktin resurssina ja tämän ilmiön poliittiset tulkinnat Suomessa 1920-luvulta nykypäivään. Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 8. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3408-1

Kaarkoski, M., & Sederholm, T. (2023). Vapaaehtoinen maanpuolustus yhteiskunnallisena ilmiönä. Teoksessa H. Kainulainen & P. Ruotsalainen (toim.) Tyhjän päältä toimintaan: Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen historia ja tulevaisuus (s. 373–379). Keuruu: Otavan Kirjapaino.

Kosonen, J., Riikonen, R., & Bontenbal, I. (2023). Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten maanpuolustussuhde ja sitä asemoivat tekijät. Teoksessa A.-T. Pulkka & J. Hollanti (toim.) Sodankäynnistä ja sotilaskoulutuksesta (s. 77–109). Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 54. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3423-4

Kouri, S. (2023). Finnish Military Officer Identities and Micro-Political Resistance. Armed Forces & Society, 49(1), 160-178. https://doi.org/10.1177/0095327X211054116

Tallberg, T. (2023). Vapaaehtoinen maanpuolustus, turvallisuustyönjako ja identiteetti. Teoksessa H. Kainulainen & P. Ruotsalainen (toim.) Tyhjän päältä toimintaan: Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen historia ja tulevaisuus (s. 409–411). Keuruu: Otavan Kirjapaino.

Hart, L. (2022). Fostering Fortitude: Patriotism and Resilience as Civic Piety in Textbooks of National Defense Courses in Finland 1967–2018. Journal of Political and Military Sociology, 49(2), 170-194. https://doi.org/10.5744/jpms.2022.2003

Hart, L., Kaarkoski, M., & Tallberg, T. (2022). Introduction to the Special Issue Patriotism, Public Opinion, and National Defense in Estonia, Finland, and Sweden. Journal of Political and Military Sociology, 49(2), 133-145. https://doi.org/10.5744/jpms.2022.2001

Kaarkoski, M., & Häkkinen, T. (2022). The Legitimacy of Conscription in Democracy: Connections between Conscription Politics and Public Opinion in Parliamentary Debates in Finland and Sweden in the 2010s. Journal of Political and Military Sociology, 49(2), 195-218. https://doi.org/10.5744/jpms.2022.2004

Kosonen, J. & Mälkki, J. (2022). The Finnish Model of Conscription: A Successful Policy to Organize National Defence. Teoksessa C. de la Porte et al. (toim.), Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges (s. 456–472). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780192856296.003.0022

Kouri, S. (2022). Suomalainen upseeri murroksessa. Jyväskylän yliopisto.

Hart, L. (2021). Kansankielistä turvallisuutta: Naisten vapaaehtoista valmius- ja turvallisuuskoulutusta tarkastelemassa. Puolustustutkimuksen vuosikirja 2021, 82-85.

Hart, L. (2021). Willing, Caring and Capable: Gendered Ideals of Vernacular Preparedness in Finland. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 29(2), 405-427. https://doi.org/10.1093/sp/jxab012

Kouri, S. (2021). Emotional and Aesthetic Labor of Finnish Military Officers. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(S7), 31-50. https://doi.org/10.18291/njwls.128596

Tallberg, T. & Rahikka, R. (2021). Mies- ja naisvarusmiesten yhteismajoituskokeilun seurantatutkimus. Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 3: Työpapereita nro 7.

Hart, L. (2020). “Kriittiset alat” poikkeusoloissa ja sukupuolittunut yhteiskunnallinen työnjako. Kosmopolis, 4, 65-71.

Häkkinen, T., Kaarkoski, M., & Tilli, J. (toim.) (2020). Maanpuolustustahto Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Kosonen, J. (2019). Kansalaiset sotilaina ja maan puolustajina: asevelvollisten sitoutuminen maanpuolustukseen ja sen eri tehtäviin. Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 33. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3093-9

Kosonen, J., Puustinen, A., & Tallberg, T. (2019). Maanpuolustustahdosta maanpuolustussuhteeseen – Siviilipalvelusvelvollisten ja reservistä eroavien kokemuksia asevelvollisuudesta ja hyvinvointivaltiosta. Sosiologia, 56(3), 300–319. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112392383

Kosonen, J., Puustinen, A. & Tallberg, T. (2019). Saying No to Military Service – Obligation, Killing and Inequality as Experienced Problems in Conscription - Based Military in Finland. Journal of Military Studies, 8, 46–57.

Puustinen, A., Kosonen, J., & Tallberg, T. (2019). Kansalaisuuskäsitykset ja asevelvollisuus Suomessa. Tiede ja ase, 76. https://journal.fi/ta/article/view/77545

Riikonen, R., Tallberg, T., Kosonen, J., & Puustinen, A. (2019). Vapaus, velvollisuus ja vastavuoroisuus – käsityksia kansalaisen suhteesta valtioon ja maanpuolustukseen. Tiede Ja Ase, 1. https://journal.fi/ta/article/view/88685

Vilander, J., Pulkka, A.-T., Erkkilä, V., Saarikoski, E., & Norri-Sederholm, T. (2019). Suomalaisten käsityksiä sodan sekä kyber- ja informaatiosodankäynnin uhkasta. Tiede Ja Ase, 1. https://journal.fi/ta/article/view/88684

Kouri, S. (2018). Upseerinaisten sukupuolen tekemisen tavat. Sukupuolentutkimus, 31(2), 9-22.

Tallberg, T., Puustinen, A. ja Kosonen, J. (2018). Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus laajentaa käsitystä maanpuolustustahdosta. Klemola, O. & Nousiainen, M. (toim.) Puolustustutkimuksen vuosikirja 2018. Riihimäki: Puolustusvoimat, s. 78-79.

Keskinen, J., & Simola, P. (2015). The effect of job demands and social support on peacekeepers’ stress and sense of coherence after deployment. Journal of Military Studies, 6(2), 59-81. https://doi.org/10.1515/jms-2016-0199   

Harinen, O. (2010). Näkökulmia sotilassosiologiaan. Artikkeleita vuosilta 1991-2009. Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014091944808

Harinen, O. (2017) Taistelu purolinjasta – Väinö Linnan sotilasjohtamisen oppitunti. Sotilasaikakauslehti, huhtikuu 2017.

Harinen, O. (2016) Sotilaiden ryhmäkiinteys tutkimuskohteena – toisesta maailmansodasta Irakin sotaan, II osa. Sotilasaikakauslehti, tammikuu 2016.

Harinen, O. (2015) Sotilaiden ryhmäkiinteys tutkimuskohteena – toisesta maailmansodasta Irakin sotaan, I osa. Sotilasaikakauslehti, joulukuu 2015.

Harinen, O. (2014) Havaintoja varusmiesten maanpuolustustahdosta.
Sotilasaikakauslehti 8/2014.

Harinen, O. (2014) Havaintoja varusmiesten maanpuolustustahdosta, osa 2.
Sotilasaikakauslehti 9/2014.

Kosonen, J. (2017) Maanpuolustustahto - miesten velvollisuus vai kaikkien oikeus?
Kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla, 16.6.2017.

Kosonen, J., Tallberg, T., Harala, J. & Simola, P. (2017). Maanpuolustustahto ja taistelutahto suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen, T. (toim.) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

Liesinen, K. (2014) Puolustusvoimien joukkotuotanto historiasta tulevaisuuteen.

Nissinen, V. (2014) Johtamistakin on johdettava. Kylkirauta 4:2015.

Nissinen, V. (2013) Asevelvollisuusjärjestelmä. Kylkirauta 2:2013.

Nissinen, V. (2008) Kasvu pedagogiseen johtamiseen. Tiede ja ase, 65: 2008.

NIssinen, V. (2002) Kuuden vuoden kotityö. Kylkirauta 2:2002.

Nissinen, V. (2000) The Human Command. Kylkirauta 3:2000.

Nissinen, V (1998) Veteraanien viesti ja johtajakoulutus. Kylkirauta 1:1998.

Nissinen, V. Sotilasjohtamisen tutkimuksesta ja koulutuksesta.

Sinkko, R. (2017). Turvattomuuden kokeminen ja nuorten arvomaailma. Kolumni Kylkirauta-lehdessä, 22.9.2017.

Tallberg, T. (2017). Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako: miten tutkia maanpuolustusta toimintana ja sosiaalisina suhteina. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen, T. (toim.) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

Tallberg, T & Puustinen, A. (2017) Maanpuolustustahto saa uutta sisältöä - Eriarvoistuminen ei suoraan vaaranna maanpuolustustahtoa. Vieraskynä-kirjoitus Helsingin Sanomissa 15.7.2017.

Tallberg, T., Puustinen, A. & Kosonen, J. (2017) Suomi - Sinua turvata tahdomme. Kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla, 11.12.2017.

Päivitetty: 8.4.2024